Henryk Sienkiewicz urodzi³ siê 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej (ziemia ³ukowska) na Podlasiu, w rodzinie ubo¿ej¹cego szlachcica, Józefa Sienkiewicza. Matk¹ jego by³a Stefania z Cieciszowskich pochodz¹ca z zamo¿nej rodziny szlacheckiej. Wspó³czesnoœæ rodziny Sienkiewiczów daleka by³a od dawnej œwietnoœci: ¿ywe wspomnienia, œwietne koligacje nie pomog³y zmieniæ sytuacji maj¹tkowej, która by³a ciê¿ka; liczono wiêc raczej na pomoc materialn¹ synów, rozpoczynaj¹cych naukê w mieœcie, ni¿ spieszono, by pomóc im u pocz¹tków ich drogi ¿yciowej. W roku 1858 Henryk zacz¹³ naukê w gimnazjum realnym w Warszawie, które mieœci³o siê w Pa³acu Kazimierzowskim. Mieszka³ najpierw na stancji na Starym Mieœcie,, a w roku 1861, po sprzeda¿y maj¹tku Wê¿yczyna, zamieszka³ w mieszkaniu rodziców przy ul. Nowy Œwiat 7. Nie móg³ siê pochlubiæ sukcesami pilnego i zdolnego ucznia; dopiero w 1866 roku uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci i zgodnie z wol¹ rodziców zapisa³ siê na Wydzia³ Lekarski warszawskiej Szko³y G³ównej. W nastêpnym roku przeniós³ siê jednak na Wydzia³ Filozoficzno - Historyczny. Rodzice nie aprobowali zamiany pewnych honorariów lekarskich na niepewne wawrzyny pisarza czy autorytet uczonego. W dniu 27 paŸdziernika 1910 roku "Kurier Warszawski" rozpoczyna druk powieœci "W pustyni i w puszczy", niemal równoczeœnie "Dziennik Poznañski", "S³owo Polskie", "Dziennik Chicagowski" drukuj¹ tê powieœæ, która pozyska dla twórczoœci Sienkiewicza nowy kr¹g odbiorców: dzieci i m³odzie¿. Od pierwszego ksi¹¿kowego wydania powieœæ ta sta³a siê ulubion¹ lektur¹ polskich dzieci; mistrzowska d³oñ Sienkiewicza otworzy³a przed nimi zaczarowany kraj opowieœci i zachêci³a do lepszego jego poznania. W r. 1911 ukaza³a siê pierwsza wzmianka o "Legionach", które by³y og³oszone w r. 1913 w "Tygodniku Ilustrowanym". Po wybuchu wojny Sienkiewicz wyjecha³ do Krakowa, a potem do Wiednia, wreszcie do neutralnej Szwajcarii, gdzie prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ propagandow¹ i spo³eczn¹. W styczniu 1915 roku wyg³osi³ przemówienie nad trumn¹ T. T. Je¿a, g³oœnego pisarza i wytrwa³ego bojownika sprawy polskiej. W tym¿e czasie zosta³ zorganizowany przy udziale Ignacego Paderewskiego i Antoniego Osuchowskiego Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Pracy w tym Komitecie, poœwiêca pisarz czas i si³y ostatnich lat jego ¿ycia.
Dnia 15 listopada 1916 roku o godzinie 9 wieczorem Henryk Sienkiewicz umar³ w Vevey, gdzie z³o¿ono zw³oki na czasowy spoczynek. Drugi pogrzeb Sienkiewicza odby³ siê dnia 27 paŸdziernika 1924 roku w Warszawie; prochy pisarza z³o¿ono w krypcie katedry œw. Jana.

"Te porywy fantazji i bujnoœæ wyobraŸni, którym, jak pan twierdzi, nie móg³by siê oddawaæ, studiuj¹c medycynê, nie dadz¹ mu, niestety, pewnego, niezawis³ego chleba, na który pracowaæ przeznaczony. Z postêpem lat i doœwiadczeniem przejd¹ same z siebie, wynikiem ich bêdzie kilkanaœcie arkuszy zabazgranych uczonymi rozprawami, których nikt czytaæ nie zechce, a stanowisko jego w œwiecie pozostanie zawsze na stopniu niskim, ¿e mu ani s³awy, ani szczêœcia dobrego bytu nie zapewni."


Dzieki za hosta Friko.pl !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumfiesta
boys first time

 


we live together
Mikes Apartment


Shemale

Lesbian Sex

 

mike in brazil

 

Gay sex